Statuten

Oprichtingsakte Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers


De ondergetekenden:

- Geert Ollevier, geboren op 04/07/1971 te Kortrijk en woonachtig in de ----- te ----- met rijksregisternummer : -----
- Jan De Troetsel, geboren op 16/08/1952 te Wilrijk en woonachtig in de  ----- te  -----met rijksregisternummer : -----
- Jarno Becarren, geboren op 21/10/1991 te Roeselare en woonachtig in de  -----te  -----met rijksregisternummer :  -----
- Marnick Cox, geboren op 24/04/1987 te Hasselt en woonachtig in de E ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Pascal Dehullu, geboren op 02/02/1971 te Tielt en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Eddy van de Vivere, geboren op 20/08/1976 te Deinze en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- David Poppe, geboren op 06/09/1976 te Mortsel en woonachtig in de  ----- te  -----met rijksregisternummer :  -----
- Luc Haenebalcke, geboren op 05/05/1963 te Sleidingen en woonachtig in de  ----- te  -----met rijksregisternummer :  -----
- Steven Bloeyaert, geboren op 17/03/1975 te Gent en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Rudy Bloeyaert, geboren op 28/02/1948 te Oudenaarde en woonachtig in de  ----- te ----- met rijksregisternummer :  -----
- Ronny Vandewalle, geboren op 05/11/1959 te Oudenaarde en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Tom Durnez, geboren op 25/12/1975 te Menen en woonachtig in de  -----te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Marnique Van De Vijver, geboren op 21/01/1955 te Zottegem en woonachtig in de  ----- te ----- met rijksregisternummer :  -----
- Bruno Reiners, geboren op 19/08/1985 te Sint-Truiden en woonachtig in de  ----- te ----- met rijksregisternummer : -----
- Eric Voet, geboren op 25/07/1967 te Duffel en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
-Yves Dubois, geboren op 01/10/1960 te Menen en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Michel Verlinden, geboren op 19/11/1973 te Beerse en woonachtig in de  ----- te  -----met rijksregisternummer :  -----
- Wilfriet Potylius, geboren op 26/04/1968 te Menen en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Francis budts, geboren op 25/04/1961 te Duffel en woonachtig in de  ----- te  -----met rijksregisternummer :  -----
- Kevin Coeckelbergs, geboren op 20/05/1994 te Merksem en woonachtig in de  ----- te  ----- met rijksregisternummer :  -----
- Luc Vandefonteyne, geboren op 08/02/1957 te Oudenaarde en woonachtig in -----te  ----- met rijksregisternummer :  -----

Allen van Belgische nationaliteit, hebben onder zich en allen die later volgens de statuten lid zullen worden, een vereniging zonder winstoogmerk opgericht waarvan zij de statuten hierna hebben opgesteld :

Statuten van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers

TITEL I. - Naam, zetel, duur.

Artikel 1.
De vereniging wordt opgericht onder de benaming "Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers v.z.w.", afgekort V.V.B..
Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd in de Volkenbondstraat 80 te 2845 Niel , in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.
Artikel 3.
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II – Doel

Artikel 4.
De vereniging heeft tot doel:
a. De belangen van de vrijwilligers, lid van een openbare brandweerdienst gelegen in Vlaanderen, te verdedigen, te beschermen en te vrijwaren.
b. Informatie en principes van en over de brandweerdienst te verspreiden, ten behoeve van de Vlaamse openbare brandweerdiensten, en daarnaast het ontwikkelen en het stimuleren van gezamenlijke inspanningen van de brandweervrijwilligers met als doel het sociaal, cultureel, geestelijk en professioneel welzijn en veiligheidsprincipes van de lokale en bovenlokale maatschappij te verbeteren. Alsook alle inspanningen te leveren voor het statutair welzijn van elke brandweervrijwilliger.
c. Een brugfunctie waar te nemen tussen enerzijds de brandweervrijwilligers en de brandweerdiensten en anderzijds de diverse beleidsniveaus, onder meer door het adviseren van de voogdijoverheden en alle diensten en organisaties dewelke betrokken zijn bij de taken van het brandweergebeuren in het algemeen. Tevens overlegmomenten te coördineren en te organiseren.
d. De kwaliteit en de haalbaarheid te bewaken van de diverse opleidingen dewelke worden georganiseerd in het kader van de wetgeving en de gekoppelde opleidingstrajecten voor alle leden van de brandweerdiensten.
e. Om de doelstellingen onder b, c en d na te streven kan de vereniging activiteiten organiseren die het contact tussen de brandweervrijwilligers onderling, tussen de bevolking en de brandweerdiensten en brandweervrijwilligers en tussen andere brandweerdiensten of veiligheidsdiensten, bevorderen.
Artikel 5.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging alle wettelijke handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid medewerking verlenen en deelnemen aan elke activiteit die met haar doel overeenstemt. Met het oog op de verwezenlijking van dit doel kan de vereniging onder meer toelagen, schenkingen, legaten en baten ontvangen, alsmede fondsen en dotaties samenstellen. Zij zal tot de verwezenlijking van haar doel goederen, zo roerende als onroerende, mogen verwerven of bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom en ook deze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen, voor zover de opbrengsten hiervan ten goede komen aan de realisatie van het doel van de vereniging. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

TITEL III –Leden

Artikel 6.
De vereniging telt wettelijke en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt uitsluitend toe aan de wettelijke leden. De toegetreden leden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet of van de besluiten genomen in uitvoering van de wet. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd. De vereniging telt minstens elf leden. Overal waar de notie “leden” vermeld staat in de statuten, worden de wettelijke leden bedoeld.
Artikel 7.
Als wettelijk lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raadvan bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften en procedures zoals desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kan inhoudelijke of formele voorwaarden bepalen onder dewelke natuurlijke of rechtspersonen als toegetreden leden kunnen aangenomen worden. Deze voorwaarden worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 8
De maximale jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt honderd euro (€ 100,00). De Algemene vergadering stelt ieder jaar het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage vast op voorstel van de raad van bestuur. De bijdrage is opeisbaar één maand na de vaststelling ervan. De betaling van een niet-verschuldigde bijdrage of van een ander bedrag hoger dan de bijdrage door de Algemene Vergadering vastgesteld, zal ten belope van het niet-verschuldigde bedrag als handgift beschouwd worden en brengt geen bijkomende rechten mee voor het betrokken lid.
Artikel 9.§1. 
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een gewoon schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur. Wordt als ontslagnemend beschouwd, het lid dat de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald na twee aanmaningen, de tweede gedaan bij aangetekende brief. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde door het overlijden van het lid alsmede door het verlies van de hoedanigheid uit hoofde waarvan het lidmaatschap werd verworven.
§2. Een lid kan slechts uit de vereniging worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Het lid wordt vooraf opgeroepen om, door de algemene vergadering te worden gehoord. 
§3. Een uittredend lid en de rechtsopvolgers van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het patrimonium van de vereniging, noch teruggave eisen van gestorte bijdragen, aanbrengsten (materiële of niet- materiële) of andere prestaties.

TITEL IV - Algemene Vergadering

Artikel 10.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de wettelijke leden van de vereniging, enkel zij hebben stemrecht. Op voorstel of verzoek van de leden van de raad van bestuur kan een adviserend persoon uitgenodigd worden ombijkomende inlichtingen te verschaffen aan de leden tijdens de Algemene Vergadering. Deze adviserend persoon heeft op geen enkel ogenblik stemrecht.
Artikel 11.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vereniging dit vereist, of op verzoek van ten minste één/vijfde van het totaal aantal leden van de vereniging. De Algemene Vergadering zal elk jaar, in de loop van het tweede kwartaal, worden bijeengeroepen. De bijeenroeping gebeurt ten minste veertien dagen voor de vergadering, bij gewone brief , mail of fax namens de raad van bestuur door de voorzitter en/of de secretaris van de vereniging ondertekend. De oproepingsbrief vermeldt datum, plaats en uur en aan de oproepingsbrief wordt de agenda van de vergadering gevoegd.
Artikel 12.
De agenda van de algemene vergadering wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel gedaan door ten minste één twintigste van de leden van de vereniging dient op de agenda te worden geplaatst. Behoudens ingeval van dringendheid of wanneer uitstel nadelige gevolgen zou hebben voor de vereniging, vastgesteld door de meerderheid van de aanwezige leden, kan alleen over de punten op de agenda vermeld geldig worden beraadslaagd.
Artikel 13.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van deze wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en bij diens afwezigheid door de oudste (in leeftijd) aanwezige bestuurder. De secretaris van de raad van bestuur neemt tevens het secretariaat waar van de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid wordt zijn taak waargenomen door een lid van de vereniging, aangeduid door de voorzitter.
Artikel 14.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid,komende uit dezelfde provincie, elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk wettelijk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Artikel 15.
§1. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepalingen in de wet.
§2. Tenzij in de voormelde wet op de verenigingen zonder winstoogmerk, of in de onderhavige statuten anders is bepaald, worden de beslissingen genomen bij voorkeur genomen bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt worden de besluiten door de Algemene Vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
§3. Op verzoek van de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, of wanneer het om personen gaat, gebeurt de stemming geheim.
§4. Bij staking van stemmen, behoudens bij geheime stemming, is de stem van de voorzitter van de vereniging beslissend.
§5. Bij geheime stemming met betrekking tot benoemingen wordt, indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmenheeft bekomen, tot een herstemming overgegaan tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste in leeftijd benoemd.
§6. Bij geheime stemming, andere dan met betrekking tot benoemingen, is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
Artikel 16.
De algemene vergadering heeft enkel die bevoegdheden die haar krachtens de wet zijn voorbehouden.
Artikel 17.
In geval van uitsluiting van een lid, wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent de statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging worden de onthoudingen geteld als tegenstem.Voor het wijzigen van één of meer doelstellingen van de vereniging is éénparigheid van de stemmen vereist.
Artikel 18.
Elke wijziging van de statuten, elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder, wordt binnen één maand na de dagtekening ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
Artikel 19.
De notulen van de Algemene Vergadering, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsmede door de aanwezige leden die het wensen, worden opgenomen in een bijzonder register welk wordt bewaard in de zetel van de vereniging.

TITEL V - Raad van bestuur

Artikel 20.
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 5 (vijf) leden en maximum 11 (elf) leden, waarbij, bij voorkeur, minstens 1 lid per Vlaamse Provincie is aangeduid. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Hierbij wordt er gestreefd naar een afspiegeling van het Vlaams vrijwillig brandweerlandschap.
Artikel 21.
De bestuurders worden benoemd voor een duur van vier jaar en zijn herkiesbaar. Bij de benoeming van de eerste bestuurders zal de helft benoemd worden voor twee jaar en de andere helft voor vier jaar. Op deze wijze worden de mandaten van de helft van de bestuurders om de twee jaar hernieuwd. Een bestuurder verliest zijn mandaat zodra er een einde komt aan zijn lidmaatschap van de vereniging. Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een aangetekend schrijven te sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder kan door de algemene vergadering worden afgezet of geschorst.
Artikel 22.
De leden van de raad van bestuur verkiezen in hun schoot een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Hun mandaat als dusdanig is van dezelfde duur als dat van bestuurder. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter of ondervoorzitters wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten door de oudste, in leeftijd van de aanwezige bestuurders. 
Artikel 23.
§1. De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder beschikt over één stem. De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur.
§2. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
§3. Wanneer de stemming over personen gaat is deze geheim. Bij geheime stemming, andere dan over benoemingen, is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
§4. Bij geheime stemming met betrekking tot benoemingen wordt er, indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid bekomt, tot een herstemming overgegaan tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebbenbehaald. Treedt er bij de herstemming nog een staking van stemmen op, dan is de oudste in leeftijd benoemd.
Artikel 24.
§1. De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging het vereist, doch minstens drie maal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, zoals omschreven in artikel 23.
§2. De voorzitter is verplicht de raad bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuurders of van de eventueel aangestelde commissaris.
§3. Twee bestuurders kunnen de inschrijving van een punt op de agenda eisen.
§4. De uitnodigingen met vermelding van datum, plaats en uur worden ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris en ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de vergadering, onder bijvoeging van de agenda, aan de bestuurders bezorgd.
Artikel 26.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere op de uitnodiging vermelde plaats.
Artikel 27.
De raad van bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en leidt de vereniging in de dagelijkse bestuursdaden. Zij heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij kan alle daden van beschikking stellen die niet ingevolge een uitdrukkelijke bepaling van de wet of van onderhavige statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Zij is onder meer bevoegd voor het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van alle goederen, roerend of onroerend, en om er zakelijke rechten op te vestigen, het aanvaarden of verwerpen van subsidies, schenkingen en legaten, het beleggen van fondsen, het openen van bank- en postrekeningen, het lenen van gelden, het toestemmen in arbitrage. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen aan eventuele derde medewerkers. De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opstellen.
Artikel 28.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 29.
De raad van bestuur kan een of meer leden van de vereniging en zelfs derden,bijzondere en bepaalde machten verlenen of taken opdragen of zich door hen laten bijstaan. De raad van bestuur kan personen uitnodigen om zijn vergaderingen met raadgevende stem bij te wonen, namelijk personen die bijzonder onderlegd of deskundig zijn in een op de agenda voorkomende aangelegenheid.
Artikel 30.
De notulen van de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, worden opgenomen in een bijzonder register welk wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Dit register ligt ter inzage tijdens de algemenevergadering. De leden van de raad van bestuur ontvangen het verslag samen met de uitnodiging tot de volgende vergadering, behalve wanneer vooraf door de bestuurders anders werd beslist.

TITEL VI - Begroting en rekening

Artikel 31.
Het maatschappelijk dienstjaar is gelijklopend met een kalenderjaar, uitgezonderd het oprichtingsjaar dat start op 1 februari 2016 en eindigt op 31 december 2016.
Artikel 32.
§1 De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen.
§2. De vereniging voorziet in de jaarlijkse uitgaven door middel van de bijdragen van de leden, de subsidies van overheidsorganen, giften, schenkingen en legaten, alsmede door middel van de inkomsten uit activiteiten zoals bedoeld in het tweedelid van artikel 27 van onderhavige statuten en het occasioneel stellen van daden van koophandel.
§3. Het incasso van de vereniging wordt op post- of bankrekening(en) geplaatst. Bedragen in speciën kunnen in het bezit blijven van de penningmeester, op voorwaarde dat zij het bedrag van duizendvijfhonderd euro (€ 1500,00) niet overschrijden.

TITEL VII – Externe vertegenwoordiging

Artikel 33.
§1. Alle akten, buiten die van het dagelijks bestuur waarvoor de handtekening van de secretaris volstaat alsmede alle afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering of vergadering van de raad van bestuur, in rechte ofelders voor te leggen, worden geldig ondertekend door de gezamenlijke handtekening van de secretaris en de voorzitter of de ondervoorzitter van de raadvan bestuur, die niet van enige voorafgaande beslissing of machtiging moet doen blijken.
§2. Bewerkingen over post- of bankrekeningen worden geldig verricht onder de handtekening van de penningmeester of het daartoe gemachtigd lid tot een bedrag van duizendvijfhonderd euro (€ 1500,00) in contanten. Bewerkingen die voornoemd bedrag overschrijden worden geldig verricht onder gezamenlijke toestemming door minstens 3 leden van de raad van bestuur.

TITEL VIII - Verschillende bepalingen

Artikel 34.
Alle akten, facturen, aankondigingen, drukwerken, uitgaven en andere administratieve stukken uitgaande van de vereniging zullen de benaming 'Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers" dragen met daarvoor of daarna de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de lettertekens "VZW".
Artikel 35.
De rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder, worden uit naam van de vereniging ingesteld en verdedigd door de raad van bestuur op vervolging en ten verzoeke van zijn voorzitter of, bij verhindering van de voorzitter, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
Artikel 36.
Alle betekeningen en aanzeggingen worden aan de leden gedaan op het door hen aangegeven adres en, in voorkomend geval, in de maatschappelijke zetel.
Artikel 37.
In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering beslissen naar welk ‘maatschappelijk goed doel’ het roerend, onroerend en financieel bezit zal geschonken worden.
Artikel 38.
Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door onderhavige statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

Aldus opgemaakt te Harelbeke op 30 januari 2016 in twee originele exemplaren, waarvan één bedoeld is voor het verenigingsdossier gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en het ander zal gehouden worden in het verenigingsdossier dat door de vereniging gehouden wordt ter maatschappelijke zetel.

Geert OLLEVIER     Jarno BECARREN     Pascal DEHULLU     Eddy VAN DE VIVERE Luc HAENEBALCKE     Steven BLOEYAERT     Rudy BLOEYAERT     Ronny VANDEWALLE    Tom DURNEZ     Marnique VAN DE VIJVER     Yves DUBOIS     Wilfried POTYLIUS     Luc VANDEFONTEYNE     Jan DE TROETSEL     Marnix COX     David POPPE     Bruno REINERS     Eric VOET     Michel VERLINDEN     Francis BUDTS     Kevin Coeckelbergs


Onmiddellijk na de oprichting kwamen de oprichters in buitengewone algemene vergadering samen op 30 januari 2016 om de eerste bestuurders te benoemen. 
De raad van bestuur is als volgt samengesteld: Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018 :

1.bestuurder, de heer Becarren Jarno, voormeld;
2.bestuurder, de heer Van De Vivere Eddy, voormeld;
3.bestuurder, de heer De Troetsel Jan, voormeld;
4.bestuurder, de heer Durnez Tom, voormeld;
5.bestuurder, de heer Duhullu Pascal , voormeld;
6.bestuurder, de heer Bruno Reiners, voormeld;

Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020 :

7.bestuurder, de heer Cox Marnick ,voormeld;
8.bestuurder, de heer Ollevier Geert, voormeld;
9.bestuurder, de heer Poppe David , voormeld;
10. bestuurder, de heer Vandewalle Ronny, voormeld;
11. bestuurder, de heer Coeckelbergs Kevin, voormeld.

Onmiddellijk na hun benoeming zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen de volgende benoemingen goedgekeurd:

- tot voorzitter: de heer Ollevier Geert, voormeld;
- tot eerste ondervoorzitter: de heer De Troetsel Jan, voormeld;
- tot tweede ondervoorzitter: de heer Vandewalle Ronny, voormeld;
- tot secretaris: de heer Becarren Jarno, voormeld;
- tot penningmeester: de heer Marnick Cox, voormeld;

De leden van de raad van bestuur duiden als dagelijks bestuurder, bevoegd om innaam van de vzw op te treden in alle zaken van dagelijks bestuur alsook om indeze zaken door zijn/haar enige handtekening de vereniging te verbinden, Geert Ollevier, geboren op 04/07/1971 te Kortrijk en woonachtig in de ----- te ----- met rijksregisternummer : -----